วัตถุอันตราย

วัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หมายถึงสารดังต่อไปนี้
(1) วัตถุระเบิด
(2) สารไวไฟ
(3) สารออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์
(4) สารพิษ
(5) วัตถุที่ก่อให้เกิดโรค
(6) วัสดุกัมมันตภาพรังสี
(7) วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(8) สารกัดกร่อน
(9) สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
(10) วัตถุอื่นไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนสัตว์พืชทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม

วัตถุอันตราย คำว่าวัตถุอันตรายใช้เฉพาะในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายเพื่อควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าการครอบครองการผลิตและการส่งออก โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดรายชื่อสารเคมีที่จัดเป็นวัตถุอันตรายในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ

ที่รับผิดชอบมี 6 หน่วยงานกำกับดูแลหลัก ได้แก่

(1) กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
(2) กรมวิชาการเกษตรเพื่อใช้ในการเกษตรยกเว้นการใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(3) กรมประมงสำหรับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(4) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับใช้ในบ้านหรือทางสาธารณสุข
(5) กรมปศุสัตว์เพื่อใช้ในการปศุสัตว์.
(6) กรมธุรกิจพลังงานสำหรับใช้ในก๊าซปิโตรเลียมเหลว

วัตถุอันตราย

Hazardous substance according to the Hazardous Substances Act 1992 means the following substances:
(1) Explosives
(2) Flammable materials
(3) Oxidizing and peripheral Oxides
(4) Toxic substances
(5) Pathogenic substances
(6) Radioactive materials
(7) Genetically modified substances
(8) Substances Corrosive
(9) Irritant
(10) Other matter, whether it is chemical or anything else that may cause harm to people, animals, plants, property or the environment

The term hazardous substance is used only in Thailand under the Hazardous Substance Act to regulate operations related to import, possession, production and export. There are criteria for specifying the list of chemicals classified as hazardous substance in the list of hazardous substances according to the announcement of ministries and agencies.

The responsible body has 6 major regulators. Including

(1) Department of Industrial Works for industrial use
(2) Department of Agriculture for use in agriculture except for use in fisheries and aquaculture
(3) Department of Fisheries for Fisheries and Aquaculture
(4) Food and Drug Administration for home use or public health
(5) Department of Livestock use for use in livestock.
(6) Department of Energy Business. Liquefied petroleum gas

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle